สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
173 ถนนสวนสน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
E-mail : pcp@ago.go.th  เว็บไซต์ http://www.pcp.ago.go.th
โทร. 032-611139  โทรสาร. 032-611968

สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์